Zapojené školy

Zář 4, 2022 | o projektu

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je mezinárodní škola, která vedle rozsáhlé výuky cizích jazyků nabízí také široké spektrum humanitních a přírodovědných předmětů. Gymnázium se nachází v klidné části historického centra Prahy a nabízí rodinnou atmosféru danou zejména individuálním přístupem ke všem žákům. Individuální přístup a menší počet žáků ve třídách vede také ke kvalitnější práci ve výuce. Od školního roku 2015/16 gymnázium nabízí možnost vyučování vybraných předmětů v anglickém jazyce. Gymnázium má také právo zprostředkovat získání mezinárodního certifikátu Cambridge English. Gymnázium nabízí velké množství volitelných předmětů a cílevědomou a soustavnou přípravu k maturitním zkouškám a přijímacím zkouškám na vysoké školy všech oborů. Vedle výuky samotné se mohou žáci účastnit mnoha odpoledních kurzů a kroužků. V průběhu školního roku na žáky dále čeká nabídka různých sportovních kurzů, zeměpisných exkurzí, výletů a zájezdů.

www.slovgym.cz

Obchodní akademie Vinohradská

Tradice na dobré adrese – jedna z nejstarších českých obchodních škol zahájila výuku již ve školním roce 1909/1910.

Poslední půlstoletí používá velkorysý puristický objekt na Vinohradské třídě a její vynikající dopravní dostupnost vyplývá z blízkosti frekventovaného náměstí Míru a stanic metra trasy A a C.

www.oavin.cz

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše

Českoslovanská akademie obchodní Dr. Edvarda Beneše je nejstarší obchodní akademií v[nbsp]Praze. V[nbsp]současné době nabízí zájemcům dva školní vzdělávací programy – Mezinárodní obchod a diplomacii a Manažerské lyceum. Vybere si tak každý, kdo má zájem o ekonomické vzdělávání – ten, kdo chce jít brzy do praxe, i ten, kdo chce pokračovat ve studiu na vysoké škole.

www.cao8.cz

Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449

Naše gymnázium nabízí[nbsp]ŠVP[nbsp]zaměřený na získání všeobecného vzdělání a na kvalitní přípravu ke studiu na vysokých školách. Škola se snaží vést studenty k respektu vůči základním hodnotám naší demokratické společnosti, svobodě a odpovědnosti za sebe sama, solidaritě s těmi, kteří ji potřebují, moudré toleranci a úctě k těm, kteří si ji zaslouží. Cílem školy je zdravě sebevědomý absolvent, který se dokáže samostatně rozvíjet a uplatnit při studiích doma i v zahraničí.[nbsp]
Školní vzdělávací program je postaven na kvalitní výuce cizích jazyků, profilaci studijního zájmu žáků prostřednictvím široké nabídky volitelných předmětů a seminářů od 3. ročníku, využívání nejmodernějšího e-learningového systému Google Classroom, pestré škále vzdělávacích aktivit nad standardní rámec výuky (projekty, workshopy, exkurze, tématické výlety, sportovní a kulturní aktivity atd.) a individuálním přístupu pedagogů ke studentům.

www.gymozart.cz

Gymnázium Havlíčkův Brod

Gymnázium Havlíčkův Brod je všeobecně vzdělávací a zároveň vnitřně diferencovaná škola, která žáka připravuje především pro budoucí studium na vysokých školách všech typů (viz. úspěšnost našich absolventů při přijímání na VŠ).

Gymnázium Havlíčkův Brod si klade za cíl všestranně a harmonicky rozvíjet osobnost mladého člověka. Učitelé svým přístupem k žákovi zohledňují provázanost výchovné a vzdělávací složky a usilují o propojení školy s realitou každodenního života. Zvláštní důraz je kladen na důležitost vědeckého poznávání světa, výchovu k vlastenectví, evropanství, humanitě a demokracii, formování intelektuálního a mravního rozvoje, přípravu na tvořivou práci a budoucí profesi. Škola dále poskytuje i výchovu estetickou, zdravotní, tělesnou a ekologickou, v případě zájmu je schopna též nabídnout výchovu náboženskou.

Pro žáky jsou organizovány lyžařské výcvikové kurzy a sportovně turistické kurzy v rozsahu stanoveném učebními plány. V souladu s učebním plánem jsou zařazovány do výuky i další organizační formy: přednášky, divadelní a filmová představení, exkurze, kurzy, zájezdy, výměnné pobyty v zahraničí, výlety atd. Výchova a vzdělávání nad rámec povinného vyučování poskytuje žákům, při respektování jejich osobních zájmů, aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání a zájmy.

http://www.ghb.cz

[nbsp]

Katolické gymnázium Třebíč

Katolické gymnázium Třebíč je všeobecné církevní gymnázium se čtyřletým a osmiletým oborem vzdělávání, jehož zřizovatelem je Biskupství brněnské. Škola klade důraz na výuku cizích jazyků a na etický a osobnostní růst studentů. Studentům nabízí[nbsp]plnohodnotnou humanitní i přírodovědnou profilaci podle[nbsp]jejich[nbsp]zájmu a volby dalšího studia na vysoké škole. Katolické gymnázium vychází z křesťanských hodnot, podporuje individualitu, toleranci, vzájemné pochopení a kritické myšlení. K důležitým cílům školy patří napomáhat žákům, aby uměli plnohodnotně žít svůj život, stali se osobnostmi vědomými si vlastní lidské důstojnosti a dokázali se flexibilně uplatnit ve společnosti.[nbsp]Klade důraz na přátelskou atmosféru a dobré mezilidské vztahy mezi studenty i pedagogy. Součástí školy je také studenský klub Halaj, který nabízí bohatou škálu mimoškolních aktivit.

www.kgtrebic.cz[nbsp] [nbsp]www.halahoj.org

[nbsp]

Gymnázium Jihlava

Gymnázium Jihlava je škola s[nbsp]velkou tradicí. V[nbsp]roce 2019 oslavíme 100 let od založení. Každý rok otevíráme 3 třídy čtyřletého,[nbsp] 1 třídu šestiletého a 1 třídu osmiletého studia. Studenti mohou kromě angličtiny studovat i němčinu, francouzštinu, španělštinu, ruštinu a latinu. Z[nbsp]německého jazyka mohou získat mezinárodní certifikát-Německý jazykový diplom. Nyní ve škole pracuje francouzský a americký lektor. Pravidelně se organizují výměnné pobyty studentů z[nbsp]partnerských škol[nbsp] v[nbsp]Geseke, Weissenhornu/Německo/ a Aalborgu/Dánsko. Plodná spolupráce s[nbsp]MFF UK a úspěchy našich studentů v[nbsp]různých olympiádách nám přinesly titul „Fakultní škola MMF UK“. Ve škole pracují 2 divadelní soubory a velmi úspěšný pěvecký sbor.

Vzdělávání v[nbsp]oblasti evropské integrace jsme zahájili již v[nbsp]8O.letech ve spolupráci s[nbsp]Evropským domem v[nbsp]Jihlavě. Poslední plánovanou akcí je dubnová návštěva parlamentu v[nbsp]Bruselu, kde budeme společně s[nbsp]dánskými studenty besedovat s[nbsp]europoslanci.

www.gymnaziumjihlava.cz

[nbsp]

Biskupské gymnázium J. N. Neumanna České Budějovice

V[nbsp]roce 1990 založil někdejší budějovický biskup Miloslav Vlk v Českých Budějovicích Biskupské gymnázium Jana Nepomuka Neumanna. Ale až v[nbsp]roce 1995 získala škola vlastní budovu, později i internát a školní jídelnu. Moderní přístavbou, půdními vestavbami a rekonstrukcemi historické budovy byla vytvořena kapacita pro 660 žáků. Pod jednou střechou tedy vzdělává, ubytovává a stravuje. V[nbsp]roce 2013 získala škola i zázemí pro duchovní a kulturní život, které našla v kostele Sv. Rodiny, který do té doby sloužil sklad státního archivu. Na originální rekonstrukci se podílel světoznámý architekt Josef Pleskot. Svobodná volba mezi náboženstvím a etikou, kvalitní výuka jazyků (včetně španělského bilingvního programu), možnost širokého výběru volitelných seminářů, vybavení moderními počítači a volný přístup na Internet, to vše tvoří typický profil školy.[nbsp]

http://www.bigy-cb.cz//bigy/

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba

Wichterlovo gymnázium na ulici Čs. exilu v Ostravě-Porubě je nejstarší porubské gymnázium. Škola byla založena v roce 1956 a od roku 1959 ji opustilo asi 8500 absolventů. V roce 2006 získala čestný název Wichterlovo gymnázium.

V[nbsp]minulosti nabízelo gymnázium třídy se zaměřením na matematiku a díky úspěchům v[nbsp]ní i v[nbsp]ostatních přírodovědných předmětech získalo pověst kvalitního matematického gymnázia. Ta je pravidelně posilována i akcemi, jakými jsou mezinárodní odbornou soutěž Moravskoslezský matematický šampionát, či Ústřední kolo Matematické olympiády, které škola pořádala. Už několik posledních let však nabízí Wichterlovo gymnázium kvalitní všeobecné vzdělání a srovnatelných úspěchů dosahují jeho žáci i v[nbsp]cizích jazycích či humanitních předmětech. Důkazem je například první místo v[nbsp]programu Excelence středních škol MSK za školní rok 2013/2014, v[nbsp]němž školy získávají body za umístění žáků v[nbsp]olympiádách a soutěžích, či první místo v[nbsp]Moravskoslezském kraji a 15. místo v[nbsp]rámci České republiky v hodnocení prvního ročníku nově zavedené státní maturitní zkoušky ve školním roce 2010/2011. Wichterlovo gymnázium nabízí třídy čtyřletého a osmiletého studijního programu. Ve školním roce se rozhodlo navázat na matematickou tradici a otevřít třídu osmiletého gymnázia zaměřenou na výuku matematiky a informatiky. V[nbsp]rámci předmětu přírodovědná cvičení jsme například zavedli výuku přírodovědných předmětů propojených do jednoho celku. V[nbsp]obou třídách probíhá pilotní projekt výuky některých hodin matematiky v[nbsp]anglickém jazyce.

Ke všemu výše uvedenému přispívá intenzívní spolupráce s[nbsp]univerzitami, ale také s[nbsp]velkými podniky. Wichterlovo gymnázium je fakultní školou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a také Ostravské univerzity a má velmi úzké vazby na VŠB-TUO, jejíž pedagogové například garantují kroužek matematiky a fyziky. Naopak pedagogové Wichterlova gymnázia zároveň vyučují na několika fakultách OU, či jsou členy pedagogickérady FEI VŠB-TUO.

www.wigym.cz

Gymnázium a obchodní akademie Orlová

Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, p. o. je veřejná střední škola, která vznikla sloučením dvou samostatných škol, jež jsou obsaženy i v současném názvu. Škola poskytuje jak všeobecné gymnaziální vzdělání, tak vzdělání odborné. Odborné vzdělání je poskytováno v rámci následujících oborů: Obchodní akademie, Informační technologie (se zaměřením na informatiku v ekonomice) a[nbsp]Veřejnosprávní činnost (se zaměřením veřejnou správu). V rámci těchto oborů získávají žáci znalosti v oblasti užité ekonomie, účetnictví, fiktivní firmy, financí, cizojazyčné korespondence, informačních technologií a práva a důraz se klade na výuku cizích jazyků. Absolvent je tedy středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí ve výrobních podnicích, v tuzemském i mezinárodním obchodě, v peněžnictví, ve státní a veřejné správě. Stále častěji se naši absolventi uplatňují v centrech sdílených služeb, tedy oboru, který zažívá v[nbsp]regionu dynamický rozvoj.

Jsme moderní vzdělávací centrum nejen pro mladé lidi, ale v[nbsp]rámci celoživotního vzdělávání jsme otevřeni i široké orlovské veřejnosti. Naším cílem je být uznávanou vzdělávací, kulturní a společenskou institucí, která vytváří svým absolventům předpoklady k[nbsp]dosažení vysoké úrovně vzdělání a je kvalitní přípravou pro další profesní růst a osobní život.

www.goa-orlova.cz

Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice

Kaplické gymnázium a obchodní akademie umožňuje svou polohou získat kvalitní středoškolské vzdělání i dětem z[nbsp]příhraničních oblastí a tím naplňuje záměr EU – podporovat rozvoj příhraničních oblastí (euroregionů).

Hlavním cílem gymnaziálního vzdělávání je příprava žáků na vysokoškolské studium. [nbsp]Nabízíme svým žákům studijní program ve čtyřech různých zaměřeních (jazykové, společensko-vědní, přírodovědné a matematicko-technické). Tím je chceme motivovat ke vzdělání a vytvořit takové studijní podmínky, aby se každý z[nbsp]nich mohl zaměřit na to, co ho zajímá a co chce studovat.

Školní vzdělávací program obchodní akademie je inovován tak, aby se naši absolventi úspěšně uplatnili na trhu práce.

Veškerá naše pedagogická činnost vede také k budování pozitivní rodinné atmosféry jako bezpečného zázemí pro práci, studium i utváření vzájemných vztahů.

www.geukaplice.cz

Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22

Tradice pedagogického vzdělávání v Litomyšli trvá nepřetržitě od roku 1905.
V současné době nabízí vzdělávání ve dvou oborech střední školy zakončené maturitní zkouškou – Předškolní a mimoškolní pedagogika (kód 75-31-M/01) a Pedagogické lyceum (kód 78-42 M/03). Absolventky a absolventi prvně jmenovaného oboru se uplatní jako učitel/učitelka mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel ve školních družinách či ve výchovných a ubytovacích zařízeních. Pedagogické lyceum připravuje absolventky/absolventy k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, mohou také pracovat jako asistent pedagoga.

Ve vyšším studiu škola realizuje tříletý vzdělávací program Pedagogika specifických činností ve volném čase (kód 75-31-N/02) ve třech zaměřeních – Speciální pedagogika, Předškolní pedagogika a Pedagogika volného času. Cílem tohoto programu je příprava pedagogických pracovníků pro předškolní výchovu a vzdělávání a pro řízení volného času dětí i dospělých. Absolventi najdou uplatnění podle zvoleného zaměření ve všech typech vzdělávacího zařízení.

www.vospspgs.cz

Střední zdravotnická škola Pardubice

Střední zdravotnická škola Pardubice nabízí studentům vzdělání v oborech Zdravotnické lyceum, Praktická sestra a Ošetřovatel. Pro zájemce o další vzdělávání je zde i možnost nástavbového studia. Absolventi našich maturitních oborů jsou připraveni především pro další studium zdravotnických oborů na lékařských, farmaceutických, zdravotně sociálních a jiných fakultách vysokých škol a vyšších odborných škol. Získané kompetence spolu s úplným odborným vzděláváním zároveň vytvářejí dobré předpoklady i pro přímé uplatnění na trhu práce, a to jak přímo v nemocnicích na zdravotnických pozicích, tak i ve zdravotnické administrativě, zdravotnickém pojišťovnictví a na zdravotně sociálních odborech orgánů veřejné správy. Kromě toho snažíme vést studenty k porozumění a respektu základních hodnot naší demokratické společnosti, k zodpovědnosti za své jednání, k toleranci a solidaritě s těmi, kdo potřebují naši pomoc.

www.szs-pardubice.cz

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku je příspěvkovou organizací. Vzdělávací program na této škole je šestiletý, přičemž hlavním cílem je příprava studentů na následné studium na vysokých školách. Na škole se vyučuje angličtina, němčina, ruština a španělština.

Možnost variability a profilování je zajištěna prostřednictvím volitelných předmětů, v rámci kterých se mohou studenti realizovat v oblastech, které jsou jim blízké.

Škola se snaží studenty podporovat a rozvíjet jejich talent nejen v oblasti sportu ve spolupráci se školním sportovním klubem, ale například také možností absolvování výměnných jazykových pobytů v Německu, poznávacích zájezdů do Berlína, Londýna a Katalánska.

Samozřejmostí je každoroční organizace řady zajímavých přednášek a exkurzí z oblasti práva, ekonomie, kultury a současného světového dění.

www.gpbfm.cz

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem SJZ, Přerov, Bartošova 24[nbsp]

Jsme střední škola obchodně podnikatelského zaměření, která poskytuje střední odborné vzdělání ekonomicko-administrativního charakteru. Připravuje absolventy na vykonávání činností spojených s podnikáním, a to v soukromých podnicích, obchodních společnostech, akciových společnostech, družstvech a v jiných formách podnikání ve sféře výroby, vnitřního i zahraničního obchodu, v peněžnictví, bankovnictví a dalších službách ve státní a veřejné správě. Poskytuje všeobecné vzdělávání a široce profilující odborné vzdělávání a vytváří tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů.

Nabízíme denní studium v oborech Obchodní akademie s těmito zaměřeními:

Naše škola byla založena v roce 1900 a dnes hrdě navazuje na více než 100letou historii. Tuto historii tvoří nespočet vážených kantorů a absolventů, kteří se dokázali uplatnit v tuzemsku i v zahraničí. S touto tradicí však dlouhodobě dbáme také na modernizaci školy, která je schopná reagovat na dnešní moderní a zrychlenou dobu. Studentům se tak každodenně snažíme být dobrým sparing partnerem, naslouchajícím jejich potřebám. Této filozofii podřizujeme formu výuky, která je pro ně atraktivní.

www.oaprerov.czwww.skolaspresahem.cz

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily[nbsp]

Gymnázium Ivana Olbrachta Semily je příspěvkovou organizací a od roku 1990 samostatným právním subjektem. V témže roce začala rozvíjet čilé mezinárodní aktivity a stala se přidruženou školou v projektu UNESCO. Od roku 1990 až do roku 1997 se při gymnaziálním studiu úspěšně rozvíjelo dvouleté pomaturitní studium cestovního ruchu s celostátní spádovou oblastí. Úspěšný rozvoj tohoto typu studia zastavila bohužel nová legislativní opatření z roku 1995 a další rozhodnutí z ministerstva pak zabránila transformaci pomaturitního studia ve vyšší odbornou školu. V současné době má gymnaziální studium všeobecný charakter ve 2 studijních cyklech: osmiletém a čtyřletém. Student se profiluje volbou volitelných předmětů, buď směrem humanitním, přírodovědným nebo technickým. V nabídce volby je okolo 15 předmětů, přičemž studenti z maturitních tříd si mohou standardní plán rozšířit ze všech ročníků nejvíce, a to o 3 až 4 povinně volitelné předměty a k nim je možno přidat ještě některý z nepovinných předmětů. Na semilském gymnáziu se nejvíce studuje angličtina s němčinou, ale v nabídce s angličtinou je též francouzština. Jednou z výhod osmiletého studia je zařazení druhého světového jazyka do programu výuky již od sekundy. Všeobecné gymnaziální vzdělání je určitě nejlepší přípravou pro studium na vysoké škole.[nbsp]

www.giosm.cz

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín je otevřena potřebným změnám a inovacím, buduje a pečuje o dobré mezilidské vztahy, vzdělávání vykonává s cílem dosažení vysokého stupně zaměstnatelnosti svých absolventů, dlouhodobě a úzce spolupracuje se strojírenskými firmami a dalšími partnerskými subjekty. Absolventi oborů Strojírenství a Ekonomika a podnikání jsou připraveni k terciárnímu vzdělávání v oblasti technických a ekonomických oborů, ale i ke studiu příbuzných oborů vyšších odborných a vysokých škol. Nabízíme ubytování na domově mládeže a stravování ve školní jídelně s možností výběru ze dvou jídel. Pro sportovní aktivity je k dispozici vlastní tělocvična, posilovna nebo hokejbalové hřiště s osvětlením. Nabízíme uplatnitelnost absolventů na trhu práce, studium ve škole s velmi dobrým materiálně technickým vybavením (učebny výpočetní techniky s Internetem a CAD/CAM systémy, odborné laboratoře, dílny s CNC stroji, jazykové učebny s audiovizuálním vybavením), bezbariérový přístup, mimoškolní aktivity kulturního, sportovního a technického zaměření.

www.spssvsetin.cz